El full de ruta de la Formació Professional Bàsica de la FISE 2016/17


LA NOSTRA F.P. BÀSICA


1.       Consideracions prèvies
·         Cadascun dels projectes, treballs, activitats i quadernets dels desenvolupats al llarg del curs estan, per una banda, adaptats al currículum fixat per a l’FPB i, per altra, adaptats a les característiques dels nostres alumnes i als resultats que volem assolir.

·         A la dinàmica del treball, l’alumne ha de saber que treballarà, per a què ho farà,  com es durà a terme,que aprendrà i quin serà el producte final que es vol aconseguir.  D’aquesta manera són necessàries les sessions setmanals d’avaluació - programació per a que cadascun d’ells sigui conscient del moment educatiu on es troba.

·         Tot això ens permet oferir oportunitats per construir el propi coneixement, potenciar la capacitat de recerca i, despertar la curiositat i la motivació per així considerar l'alumne/a protagonista actiu en el seu procés d'aprenentatge. També respectant el ritme d'aprenentatge i ajudant a connectar els nous coneixements amb les idees prèvies pròpies. Al mateix temps, seguim propiciant hàbits d'investigació i d'aprendre de i amb els altres.

·         Aprendre no és només emmagatzemar informació, s'ha de relacionar i interioritzar.

 

 

 

2.       Objectius i continguts


·         Els que estan fixats en els quadres de temporalitzacio i en el portafoli hi ha enregistrada una còpia.

3.       Durada

·         Si bé totes els activitats es programen amb una data de presentació, el ritme de treball de cada alumne així com el seu punt de partida marca un poc la data real de finalització.

4.       Avaluació
·         Els criteris d’avaluació estan fixats en la programació.
·          Mitjançant l'avaluació farem una valoració qualitativa i quantitativa (necessària per al butlletí de qualificacions), del procés d'ensenyament - aprenentatge.  Avaluarem el que s'ha assolit analitzant els coneixements adquirits després del procés de desenvolupament mitjançant els productes finals.
·         Es tindrà en compte la motivació, la col·laboració i la implicació.  Tot això sense oblidar, l'observació directa i sistemàtica.
·         Cadascun dels projectes, treballs, quadernets... es finalitzen mitjançant un full d’autoavaluació.

5.       Competències

Es treballaran fonamentalment les competències següents:
·         Competència lingüística i expressió oral i escrita: parlar en públic, producció de treballs i documents......
·         Competència matemàtica: coneixements d'aspectes quantitatius i espacials, ordre dels            fets,...
·         Competència en el tractament de la informació i competència digital: seleccionar informació, sintetitzar, emprar diversos mitjans de recerca, usar programes    informàtics,...
·         Competència social i ciutadana: treball i cooperació, responsabilitzar-se de la feina pròpia,...
·         Competència cultural i artística.
·         Competència per aprendre a aprendre: creació dels dossier, exposició en classe,...

·         Autonomia i iniciativa personal: elecció i organització del treball, recerca autònoma d'informació...

·         Competència emocional: gestió i resolució de conflictes.
·         Les fixades en els currículums del mòduls d’FP corresponents.

6.       Recursos personales y materiales


Personals:
·         Professors d’FP específics.
·         Mestres de la part bàsica.

Materials:
·         De producció pròpia.
·         D’altres professionals a l’abast a la xarxa.
·         Libres de text de diferents editorials.

7.       Productes finals
·         Tots els productes finals s’enregistren en el portafoli individual de cada alumne segons la data de presentació per, d’aquesta manera, poder veure la trajectòria personal de cada un i els seus avanços (tant l’alumne per ell mateix com pel professor/a).

8.       Espais  de treball


Els espais en part la específica són diferenciats: cuina, taller de microinformàtica i jardins/hort de CS Pinaret. A la part bàsica s’utilitza l’aula, el taller de  microinformàtica i l’aula d’audiovisuals.

9.       Grups de treball i dinàmiques d’aula.

Els alumnes treballem de forma individual, en parelles i en grups depenen de la activitat proposada. Amb l’objectiu d’assolir rutines i  hàbits de feina s’estableixen pautes i ritmes de treballs:
·         Marcar setmanalment els treballs realitzats i els pendents individualment.
·         Dues sessions setmanals d’aula  treballant amb quadernet.
·         La resta de sessions treballaran els projectes marcats individualment, en parelles, en petit grup o en gran grup segons correspongui.
·         De cada treball/projecte  acabat realitzar autoavaluació.

·         Incorporació dels treballs/projectes avaluats al portafoli.

Aqií vos deixam el quadre resum de la FPB de la FISE.


Comentarios

Entradas populares de este blog

L@S MAESTR@S EN EL PAPEL DE ALUMN@S: TRABAJANDO EMOCIONES

IES CAN BALO: CURSO 2017-18 UNA NUEVA REALIDAD!!!!!!!!

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL A TRAVÉS DEL CINE