PROJECTE "TATTOO"

Durant el primer trimestre d'aquest curs, els alumnes de les Aules del Centre Socioeducatiu Es Pinaret estam dedicant una part de les nostres sessions escolars, d'àmbit Cientific-Tecnològic, a la realització d'aquest projecte.

Aquesta n'és la primera part:


Guia tatoos i from Linibau

Mitjançant aquest projecte treballarem continguts de Matemàtiques, Biologia i Geologia, Física i Química i Educació Pàstica, Visual i Audiovisual, des de 1r fins a 3r d'ESO, adaptant-nos al nivell curricular de cadascun dels nostres alumnes.

FULL DE RUTA “PROJECTE TATTOO” (AULES FISE)
COMPETÈNCIES CLAU
Comunicació lingüística.
Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.
Competència digital.
Competències socials i cíviques.
Consciència i expressions culturals.
Aprendre a aprendre.
Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.

PRODUCTE FINAL
Dossier
Maquetes de plastilina de la pell, cèl·lula...
Pòsters amb dissenys de tatuatges
Presentacions digitals
Documents

RECURSOS
PERSONALS:  Professors de CT
MATERIALS: Ordinadors, projectors, llibres de text, documentals, mostres biològiques, …
ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE
Veure AnnexTASQUES
Recerca d’informació a internet
Completar imatges mudes
Elaborar presentacions i mapes conceptuals i exposar-los
Fer resums, dibuixos, esquemes, mapes conceptuals, línies de temps, respondre qüestionaris, maquetes de plastilina …
Preparació i observació de mostres amb la lupa binocular i  el microscopi
Observació i representació d’òrgans
Extreure informació de documentals
Fer càlculs (canvis d’unitats, proporcionalitat, àrees, volums…)
Resoldre problemes
Pràctiques de laboratori (dissolucions i circuits elèctrics)
EINES TIC
Cercadors d’internet
Programes d’edició digital d’imatges

TEMPORALITZACIÓ
1r  trimestre
MÈTODES D’AVALUACIÓ
Correcció de les tasques
Rúbriques (coavaluació i autoavaluació)
Revisió del portafoli
DIFUSIÓ
Presentació del projecte al blog
Exposició de productes finals a les Jornades de pares i a les de portes obertes
AGRUPAMENTS / ORGANITZACIÓ
Individual
Parelles
Grup classe


ANNEXESTÀNDARDS D’APRENENTATGEBIOLOGIA I GEOLOGIAIdentifica els termes més freqüents del vocabulari científic, expressant-se de forma correcta tan oralment com per escrit.Cerca, selecciona i  interpreta la informació de caràcter científic a partir de la utilització de diverses fonts.Transmet la informació seleccionada de manera precisa emprant diversos suports.Diferencia la matèria viva de la inert, partint de les característiques particulars d’ambdues.Estableix comparativament les analogies i diferències entre cèl·lula procariota i eucariota.Distingeix i explica els diferents mecanismes de transmissió de les malalties infeccioses.Classifica diferents tipus de receptors sensorials i els relaciona amb els òrgans dels sentits en els quals es troben.Enumera les glàndules endocrines i els hi associa les hormones segregades i la seva funció.Reconeix algun procés que té lloc en la vida quotidiana en el qual s’evidencia clarament la coordinació neuroendocrina.Coneix i descriu hàbits de vida saludable identificant-los com a medi de promoció de la salut.Proposa mètodes per evitar el contagi i la propagació de les malalties infeccioses més comunes.Explica en què consisteix el procés d’immunitat, valorant el paper de les vacunes com a mètode de prevenció de malalties.FÍSICA I QUÍMICARegistra observacions, dades i resultats de manera organitzada i rigurosa, i els comunica de forma oral i escrita emprant esquemes, gràfics, taules i expressions matemàtiques.Relaciona la investigació científica amb les aplicacions tecnològiques de la vida quotidiana.Identifica el dissolvent i el solut en analitzar la composició de mescles homogènies d’especial interès.Realitza experiències senzilles de preparació de dissolucions, descriu el procediment seguit i el material utilitzat, determina la concentració i l’expressa en grams per litre.Presenta, utilitzant les TIC, les propietats i aplicacions d’algun element i/o compost químic d’especial interès a partir d’una recerca d’informació bibliogràfica i/o digital.Comprèn el significat de les magnituds elèctriques intensitat de corrent, diferència de potencial i resistència, i les relaciona mitjançant la llei d’Ohm.Descriu el funcionament d’una màquina elèctrica, en la qual l’electricitat es transforma en moviment, llum, so, calor, etc. Mitjançant exemples, identificant els seus elements principals.Aplica la Llei d’Ohm a circuits senzills per a calcular una de les magnituds involucrades a partir de les altres dues, expressant el resultat amb unitats del SI.Escriu el nom i el símbol d’alguns elements químics i els situa a la taula periòdica.MATEMÀTIQUESExpressa verbalment, de forma raonada, el  procés seguit en la resolució d’un problema, amb el rigor i la precisió adequats.Analitza i comprèn l’enunciat dels problemes (dades, relacions entre dades, context del problema)Valora la informació d’un enunciat i la relaciona amb el nombre de solucions del problema.Utilitza estratègies heurístiques i processos de raonament en la resolució de problemes, reflexionant sobre el procés de resolució.Estableix connexions entre un problema del món real i el món matemàtic: identificant el problema o problemes matemàtics subjacents i els coneixements matemàtics necessaris.Es planteja la resolució de reptes i problemes  amb la precisió, cura i interès adequats al nivell educatiu i a la dificultat de la situació.Distingeix entre problemes i exercicis i adopta l’actitud adequada en cada cas.Recrea entorns i objectes geomètrics amb eines tecnològiques interactives per a mostrar, analitzar i comprendre propietats geomètriques.Elabora documents digitals propis, com a resultat del procés de recerca, anàlisi i selecció d’informació rellevant, amb l’eina tecnològica adequada i els comparteix per a la seva discussió i difusió.Identifica i discrimina relacions de proporcionalitat numèrica i les empra per a resoldre problemes de la vida quotidiana.Resol problemes relacionats amb distàncies,perímetres, superfícies i angles de figures planes, en contextos de la vida real, emprant les eines tecnològiques i les tècniques geomètriques apropiades.Reconeix figures semblants i calcula la raó de semblança i la raó de superfícies i volums de figures semblants.Empra l’escala per resoldre problemes de la vida quotidiana sobre plànols, mapes i altres conceptes de semblança.Identifica els cossos geomètrics a partir dels seus desenvolupaments plans i recíprocament.Resol problemes de la realitat mitjançant el càlcul d’àrees i volums de cossos geomètrics, emprant els llenguatges geomètric i algebraic adequats.EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUALCrea composicions aplicant processos creatius senzills, mitjançant propostes per escrit ajustant-se als objectius finals.Coneix i aplica mètodes creatius per a l’elaboració de disseny gràfic, dissenys de producte, moda i les seves múltiples aplicacions.Reflexiona i avalua, oralment i per escrit, el procés creatiu propi i aliè des de la idea inicial fins a l’execució definitiva.Comprèn i utilitza els diferents nivells d’iconocitat de la imatge gràfica, elaborant esbossos, apunts, dibuixos esquemàtics, analítics i mimètics. Aviat vos en mostrarem els productes finals.

Comentarios

Entradas populares de este blog

IES CAN BALO: CURSO 2017-18 UNA NUEVA REALIDAD!!!!!!!!

L@S MAESTR@S EN EL PAPEL DE ALUMN@S: TRABAJANDO EMOCIONES

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL A TRAVÉS DEL CINE