TRABAJO POR PROYECTOS

TREBALLAR PER PROJECTES A LES NOSTRES AULES
CENTRE SE ES PINARET


QUÈ ÉS TREBALLAR PER PROJECTES?
Treballar per projectes és una opció metodològica. És una metodologia que permet organitzar les situacions d’ensenyament-aprenentatge des d’una perspectiva globalitzadora i relacional. És globalitzadora perquè tots els coneixements estan interconectats i els alumnes estableixen relacions entre els coneixements i la nova informació. És relacional perquè la relació entre les diferents disciplines l’estableix el propi projecte.
PER QUÈ TREBALLAR PER PROJECTES?
Treballar per projectes propicia la motivació dels alumnes per a aprendre. S’organitzen els continguts d’aprenentatge entorn a problemes o que els temes siguin proposats pels propis alumnes. Això afavoreix que l’alumnat s’impliqui i es responsabilitzi del propi aprenentatge. A més a més, els alumnes se’n adonen de que aprendre té sentit.

A més a més, treballar per projectes propicia l’aprenentatge significatiu. L’alumne estableix relacions entre els seus coneixements previs i la nova informació. Aquesta metodologia implica que l’alumne hagi de reflexionar, la qual cosa és fonamental en el procés d’aprenentatge.
EN QUÈ CONSISTEIX TREBALLAR PER PROJECTES? 
Darrera del que s’anomena treball per projectes no hi ha solament una metodologia de treball o una seqüència determinada de presentar les activitats escolars, sinó altres aspectes teòrics importants sobre la manera d’entendre com els alumnes aprenen, com elaboren els conceptes, com tracten la informació i com el centre educatiu i el professorat han de planificar i actuar per preparar les classes i dinamitzar-les.
En el treball per projectes es dóna molta importància a fer explícit allò que se sap i allò que s’aprèn, com també a la manera de tractar la informació. És a dir, als procediments que s’utilitzen per realitzar les activitats d’aprenentatge en el procés de recerca i adquisició de coneixements. La funció dels projectes de treball és afavorir la creació d’estratègies d’organització dels coneixements escolars en relació amb:
  • Aprendre a prendre decisions: proposar, argumentar, triar...
  • Tractar la informació: cercar-la, organitzar-la, interpretar-la, assimilar-la, judicar-la...
  • Transmetre la informació: comunicar-la, fer-la comprensible, compartir-la, elaborar-la...
  • Avaluar els aprenentatges: ser conscients del que sabem, del que ignorem, com ho hem abordat...
COM S’ORGANITZA EL TREBALL PER PROJECTES?
En un projecte s’ha de definir una seqüència de moments o fases que guien el seu desenvolupament. Aquesta seqüència no té perquè seguir sempre el mateix ordre ni ocupar el mateix temps. Depèn de la motivació que generi el projecte, així com dels objectius proposats.
Un projecte de treball es pot desenvolupar seguint aquest guió:
1- Discussió i tria del tema a treballar (entre l’alumnat i el professor).
2- Concreció i explicitació del que se sap i del que es vol conèixer del tema.
3- Confecció de l’índex o del guió de treball.
4- Acords referents a l’organització del grup-classe, fonts d’informació, temporalització, etc. (aspectes referents a planificació).
5- Recerca i aportació d’informació:
5.1- Ordenació de la informació rebuda.
5.2- Plantejament i verificació d’hipòtesis, definicions, ..., a través de la informació.
5.3- Establiment i explicitació de relacions causals, de noves qüestions, ...
5.4- Desenvolupament dels apartats de l’índex (en gran-grup, petit-grup o individualment).
6- Confecció del dossier de síntesi (Power Point, dossier escrit, conferència).
7- Avaluació del procés seguit:
7.1- Conscienciació del que s’ha fet i s’ha après.
7.2- Aplicació del que s’ha après a altres situacions o establiment de noves relacions.
7.3- Explicitació de perspectives o temes que s’han obert i que queden per tractar.

QUIN PAPER TÉ EL PROFESSOR?
El professor s’encarrega de:
- Definir el motor de coneixement, el fil conductor.
- Preveure els continguts (conceptuals, procedimentals i actitudinals) que es treballaran.
- Fomentar la participació.
- Ajudar a l’aportació i tractament de la informació.
- Ajudar a l’avaluació.
- Recapitular el procés seguit.
QUIN PAPER TÉ L’ALUMNE?
L’alumne ha de ser, en tot moment, participatiu i actiu en el seu procés d’aprenentatge.

DE QUINS RECURSOS S’HA DE DISPOSAR?
- Humans: Els projectes treball es poden realitzar amb la presència d’un sol adult a l’aula o amb més. Es pot considerar des de una sola àrea o amb implicació d’especialistes de diferents àrees.
- Materials: Es poden utilitzar materials de diverses fonts d’informació, tot tipus de llibres, conferències, visites, internet, vídeos, diapositives, exposicions,... depenent del que vulgui treballar el professor.
- Espai / temps: No necessita cap recurs especial, són recomanables sessions una mica llargues, i l’espai dependrà del tipus d’activitat que es realitzi. Evidentment això dependrà de l’edat dels alumnes amb els que estem treballant.

COM S’AVALUA?
S’utilitzen tres tipus d’avaluació: avaluació inicial, avaluació final, i avaluació formativa:
- Avaluació inicial: explicitació i conscienciació del que cadascú sap del tema.
- Avaluació final: activitat concreta per relacionar allò que s’ha treballat, el traspàs a altres situacions o plantejament de noves qüestions. Sempre és relacional i, per tant, es proposa a través de preguntes obertes.
- Avaluació formativa: Reelaboració i reestructuració de l’índex. Conscienciació del que s’ha après, de les concepcions que s’han modificat. Presa de consciència del procés seguit. Explicitació de noves perspectives i d’aspectes o coneixements que no s’han pogut assolir.
John, un profe en proceso de adaptación
 COM HO HEN FET A LES AULES DE PINARET?Qui millor que un dels alumnes que ens expliqui com hem duit a la práctica tota la teoria desenvoluada fins ara. Pablo B ens explica la seva experiència:
 El nostre professor John ens va proposar fer feina d'una manera diferent. Fer feina a partir  d'un proejcte d'investigació que acabaria amb un producte final que seria un power point per presentar als nostres companys
Avui os explicaré com treballaren el darrer projecte. Es darrer Power Point que he fet va ser de Ciències  Naturals, sobre el éssers vius.
En John ens va deixar triar entre dos temas i jo me vaig decidir amb el dels éssers vius. Era un tema que vaig trobar que seria interessnat investigar i cercar informació.
En John ens va donar una fitxa per saber  que cercar i quina informació necessitaríem. Era con una fulla de ruta per anar sabent  que cercar i com usar la informació. També varem preparar junts un esquema per saber com organitzar-lo tot.
A partir de la fitxa i del'esquema, vaig començar a cercar informació per internet, l’informació més important l’anava escrivint a un document amb les meves paraules. La idea era entendre que anava llegint i saber exprerrar-lo de manera interessnat i clara.

Després va ser el moment de lelaborar le power point. Seria la mera de reflectir per escrit tota la feina de recerca i d'elaboració e la informaicó trobada.
Vaig començar a fer es Power Point per parts, reproducció, alimentació, hábitat, etc.. d'acord amb l'esquema que en John i jo havíem preparat
En cada diapositiva posava un text  i imatges referents al tema. Tot elaborat per jo i triat per jo.

El resultat final ha estat aquest power point que esper que sigui útil per vosatres i interessant.
Fer els treballs d’aquesta manera es millor perque, tu busques el que vols posar,  llegeixes coses interesants, veus imatges i montes tot es treball. I tens la llibertat d'aprofundir en aquells aspectes sobre  temes que realment t'agraden i tens ganes d'investigar.

Pablo, un gran alumno

ALGUNES IMATGES

Comentarios

Entradas populares de este blog

L@S MAESTR@S EN EL PAPEL DE ALUMN@S: TRABAJANDO EMOCIONES

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL A TRAVÉS DEL CINE

IES CAN BALO: CURSO 2017-18 UNA NUEVA REALIDAD!!!!!!!!